หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
วิสัยทัศน์
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
"ตำบลตะเบาะ ท้องถิ่นน่าอยู่"
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการทำประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปรากฏเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตำบลในอนาคต นั้นหมายถึงวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ที่ว่า ตำบลตะเบาะท้องถิ่นน่าอยู่ หมายความถึง ท้องถิ่นน่าอยู่ ที่สะอาด ประชาชนมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
  รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปราศมลภาวะต่างๆ อีกทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษาและการสาธารณสุขการมีส่วนร่วมใน พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อการนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ ในชุมชนไม่มีปัญหา การจราจรและอาชญากรรม ทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งส่ง เสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
 
 
พันธกิจ
 
  ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
 
จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อกาiเกษตรและการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดรักษาโรค
  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
  ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การส่งเสริมการปลูกป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
  ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
 
จัดให้มีช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
คำขวัญประจำตำบล
 
"แดนดินถิ่นป่าเขา บอกเล่าวัฒนธรรมชาวบน
เที่ยวยลธาราเอราวัณ พันธุ์มะขามหวานรสดี
คือ ศรีแห่งตะเบาะ"
 
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ