หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
"ตำบลตะเบาะ ท้องถิ่นน่าอยู่"
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการทำประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปรากฏเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตำบลในอนาคต นั้นหมายถึงวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ที่ว่า ตำบลตะเบาะท้องถิ่นน่าอยู่ หมายความถึง ท้องถิ่นน่าอยู่ ที่สะอาด ประชาชนมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
  รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปราศมลภาวะต่างๆ อีกทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษาและการสาธารณสุขการมีส่วนร่วมใน พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อการนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ ในชุมชนไม่มีปัญหา การจราจรและอาชญากรรม ทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งส่ง เสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
 
 
คำแถลงนโยบาย
 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสุภาพร แว่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งตำบล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ไปแล้วนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 ความว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น จึงได้จัดทำแนวนโยบายเพื่อพัฒนาตำบลตะเบาะ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะและประชาชน เพื่อได้ทราบถึงแนวทางนโยบาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2559
 
 
พันธกิจ
 
  ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
 
จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อกาiเกษตรและการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดรักษาโรค
  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
  ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การส่งเสริมการปลูกป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
  ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
 
จัดให้มีช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
คำขวัญประจำตำบล
 
"แดนดินถิ่นป่าเขา บอกเล่าวัฒนธรรมชาวบน
เที่ยวยลธาราเอราวัณ พันธุ์มะขามหวานรสดี
คือ ศรีแห่งตะเบาะ"
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688