หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
"ตำบลตะเบาะ ท้องถิ่นน่าอยู่"
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการทำประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปรากฏเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตำบลในอนาคต นั้นหมายถึงวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ที่ว่า ตำบลตะเบาะท้องถิ่นน่าอยู่ หมายความถึง ท้องถิ่นน่าอยู่ ที่สะอาด ประชาชนมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นเลิศ