องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
"ตำบลตะเบาะ ท้องถิ่นน่าอยู่"
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการทำประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปรากฏเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตำบลในอนาคต นั้นหมายถึงวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ที่ว่า ตำบลตะเบาะท้องถิ่นน่าอยู่ หมายความถึง ท้องถิ่นน่าอยู่ ที่สะอาด ประชาชนมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
  รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปราศมลภาวะต่างๆ อีกทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษาและการสาธารณสุขการมีส่วนร่วมใน พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อการนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ ในชุมชนไม่มีปัญหา การจราจรและอาชญากรรม ทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งส่ง เสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
 
 
คำแถลงนโยบาย
 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสุภาพร แว่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 แล้วนั้น
  บัดนี้ ดิฉันได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเบาะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเบาะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วนตําบลตะเบาะ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตําบลตะเบาะเป็นส่วนรวม และขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเบาะ
 
 
พันธกิจ
 
 
 
คำขวัญประจำตำบล
 
"แดนดินถิ่นป่าเขา บอกเล่าวัฒนธรรมชาวบน
เที่ยวยลธาราเอราวัณ พันธุ์มะขามหวานรสดี
คือ ศรีแห่งตะเบาะ"
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688