หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
สถานที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ หมู่ที่ 4  (จังหวัด เพชรบูรณ์)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ หมู่ที่ 4
 
ที่ตั้ง : 59 หมู่ 4 ตำบล ตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
 
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดำเนินการในวัด/มัสยิด และสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดำเนินการในโรงเรียน โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4
 
 
ผู้เข้าชม 185 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100