หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัด อบต.
นางปราณี โสมา
รองปลัด อบต.
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข


นายพีระภัทร ไชยบุนนาค
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววัชราลักษณ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเนาวรัตน์ บุญนาค
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมวล บุญชุ่ม
คนงานขับรถขยะ


นายบังอร พิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ