หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข


นายพีระภัทร ไชยบุนนาค
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววัชราลักษณ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเนาวรัตน์ บุญนาค
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมวล บุญชุ่ม
คนงานขับรถขยะ


นายบังอร พิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายจันทร์ดี แสงทองดี
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100