หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเสาวลักษณ์ คามบุศย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอาพันธ์ชนก บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประทวง ขอตาม
นักการภารโรง


นายจุล วันยาสิงห์
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเล็ก


นายทวีชัย ประสิทธิพร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายอัครพล ทองเงิน
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายไพรัช จันทร์เทียน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวชิษชาดา แว่นแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญยืน ดาแดง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสี ณ น่าน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเสกสรร น้อยกง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุรศักดิ์ ดาแดง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ จันที
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมชาย แสงสุข
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100