หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุรินทร์ ธิราช
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวบุปผา ทองสี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอุทัย ใจบุญ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวดาราภรณ์ จริตยนต์พันธ์
นักสังคมสงเคราะห์


นางสาวพจมาน แย้มพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวลักษณ์ คามบุศย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอาพันธ์ชนก บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประทวง ขอตาม
นักการภารโรง


นายจุล วันยาสิงห์
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเล็ก


นายทวีชัย ประสิทธิพร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายอัครพล ทองเงิน
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายไพรัช จันทร์เทียน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวชิษชาดา แว่นแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100