หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
โทร : 087-5847711
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
โทร : 087-8487788
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-4424296


นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุรินทร์ ธิราช
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวบุปผา ทองสี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพจมาน แย้มพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล


นายประทวง ขอตาม
นักการภารโรง


นายจุล วันยาสิงห์
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเล็ก


นายทวีชัย ประสิทธิพร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายอัครพล ทองเงิน
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายไพรัช จันทร์เทียน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญยืน ดาแดง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสี ณ น่าน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเสกสรร น้อยกง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุรศักดิ์ ดาแดง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ จันที
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100