หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุรินทร์ ธิราช
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวบุปผา ทองสี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอุทัย ใจบุญ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวดาราภรณ์ จริตยนต์พันธ์
นักสังคมสงเคราะห์


นางสาวพจมาน แย้มพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ