หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก ใดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนอกจากนี้ประชาชนทุกคนยังมีความรักใคร่สมัครคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน และกันในชุมชน
 
 
<