องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.3) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 175  
 
ใบแจ้งการประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
แบบฟอร์ม การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
แบบฟอร์ม แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ใบสมัครอนุบาล1 (3 ขวบ) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปาของ อบต.ตะเบาะ พ.ศ. 2544 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกในอนุญาต) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
23-การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการสถานีบริการน้ำมัน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการสถานีบริการน้ำมัน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิด [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทีเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดเทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นกฎหมายต่างประเทศ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนกออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688