องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 5 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 160  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 133  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่่น [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 154  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนมีส่วนร่วม [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ข้อบับคับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 120  
 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 157  
 
นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
(1)    2    
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688