หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วนเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100