หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100