หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100