องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการประปา
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
 
- งานบริหารงานคลัง
- งานพัฒนารายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
 
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานระบบจราจร
- งานการโยธา
- งานจัดการคุณภาพน้ำ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสาธารณสุขฯ
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานวิชาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688