หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
สมาชิกสภา
 
นายวุฒิชัย ไชยทอง
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายสิทธิพงษ์ ขันไร
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสยาม ศาสนพันธ์
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายประจญ บุญยวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายบรรจบ บุญยวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมนึก เสียงไพเราะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสาคร กวยมั่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายจริน สีดินแปง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายบังคับ โทนมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายจรัญ ใหม่สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายทวี กระแส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายสมจิตร แผลงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายประจวบ สายคำมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายแทน พิมสีนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสมาน เทียมจุมพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายจำรัส เดชประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายบรรเทิง โตฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายบุญยืน ลูกจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายเอี่ยม ทารักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายวิทูร จันเวิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100