หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวดที่ 5 ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5.1 การประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 ตรวจสอบเอกสารจาก
  1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  2) หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
5.2 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจตามแบบปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 (กรณีที่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจภายใน) ตรวจสอบเอกสารจาก
  1) แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
  2) หนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล (ผวจ. กรณี อบจ./ทน./ทม. และ นอภ. กรณี ทต./อบต.)
5.3 อปท. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก
  1) คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  3) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
  5) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.2546
  หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1 อปท. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
  1) ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ มาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจำปี
6.2 มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.ซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ตรวจสอบจาก
  - คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชนจำนวน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว435 ลว. 11 ก.พ. 2548
  - รายงานการประชุม
  - รายงานผลการประเมินผลและเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 4 ด้านเกี่ยวกับ
1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
2) คุณภาพของบริการ
3) ความคุ้มค่าของภารกิจ
4) ความพึงพอใจของประชาชน
  - ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
  หมวดย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
6.3 อปท. มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
  - ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 เทียบกับ ปี 2561
  หมวดที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
7.1 การมอบอำนาจการตัดสินใจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)
  2) การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท.
  3) สำหรับการมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้ปลัด/ รองปลัด อปท. ต้องจัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
  4) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละ อปท. เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น
  1) ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  2) การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน อปท.
  3) การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
  4) แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ
  5) การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  6) การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  7) อื่น ๆ
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100