หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
พช0023.1/ว4572 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสนง.สถจ.พช ประจำปีงบประมาณ2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 4587 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 4589 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 4598 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน กันยายน 2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว 4588 การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 4590 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว 4592 แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน  [ 23 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 4553 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8  [ 21 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 4556 1-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือนกรกฎาคม 2562  [ 21 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 4556 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือนกรกฎาคม 2562  [ 21 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 622 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิสรรรหากรรมการดำเนินการ และตรวจสอบกิจการร ประจำปี 2563  [ 21 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 623 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่ได้รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน 2562  [ 21 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 4552 การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร  [ 20 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 618 ขอส่งสำเนาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว619 ขอรับทุนการศึกษา  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว620 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว619 ขอรับทุนการศึกษา  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 618 ขอส่งสำเนาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว613 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่8/2562  [ 18 ก.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 4524 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติระเบัยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4  [ 18 ก.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 248
   
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ