หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
พช 0023.3/ว 1088 การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 147 ขอประสานงานดำเนินกิจกรรมคัดกรองโรคติดเชื่อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะ ของ อปท. ทั่วประเทศ  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1099,1100 1-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1099,1100 2-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 148 โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e -Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ส. 2563  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1098 สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 104 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 63  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023./ว 139 ขยายเวลารับสมัครโครงการชุนชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1063 ขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 140 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช.0023.3/ว 9066 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1067 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1068 การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 1071 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 1070 แนวทางกาควบคุมในภายการรับเงิน  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช0023.1/ว144 สารรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศวันท้องถิ่นไทย  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1080 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.4/ว 138 ขอความอนุเคราะห์แจ้อปท. เข้าร่วมโครงการเผ้าระวังและยับยั้งการทุจริตในจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 1038 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1046 การสำรวจความพร้อมของ ศพด.ในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด ศพด.  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 996 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 996 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1013 แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัด อปท.เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559- 2563  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1011 การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.2/ว 952 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63 - 65  [ 21 ก.พ. 2563 ]   
 
พช 0023.3/ว 961 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  [ 21 ก.พ. 2563 ]   
 
พช 0023.2/ว 947 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 21 ก.พ. 2563 ]   
 
พช 0023.3/ว 964 ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 21 ก.พ. 2563 ]   
 
พช 0023.3/ว 959 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เเละมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน  [ 21 ก.พ. 2563 ]   
 
พช 0023.3/ว 954 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ  [ 21 ก.พ. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 188
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100