หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-003 ซอยโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังโค้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,985 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ต.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 แยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 944 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,552 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ย. 2563 ]ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 แยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 944 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,552 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 24 ก.ย. 2563 ]ซื้อผลิตสื่อการเรียนการสอน ศพด.ป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81-8561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]จ้างตรวจเช็คโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส416-56-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 สายแยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 สายแยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-012 สายตะเบาะ-เขาขาด หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ จำนวน 8 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,443 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-012 สายตะเบาะ-เขาขาด หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ จำนวน 8 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,443 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกร๋ณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทพื้น คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ระบบประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามเผา อ้อย ตอซังข้าว เศษไม้ กิ่งไม้ หรือสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดควันและละออง PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100